17.01.2015

Podstawa prawna do windykacji VEX

Na jakiej podstawie prawnej VEX prowadzi działania windykacji telefonicznej i terenowej?

Podstawa prawna do windykacji VEX
VEX Sp. z o.o. jest firmą windykacyjną, której jednym z profili działalności jest windykacja długów. Spółka prowadzi czynności operacyjne na pakietach długów zakupionych przez VEX Sp. z o.o. jak i tych, które są zlecane do obsługi windykacyjnej przez swoich zleceniodawców i mocodawców.

Podstawą prawną działania VEX Sp. z o.o. jako firmy windykacyjnej na terenie Polski jest zasada swobody działalności gospodarczej wynikająca z Konstytucji oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Ponieważ żaden z przepisów nie zabrania prowadzenia działalności windykacyjnej możliwe jest świadczenie tego typu usług.

Ponadto VEX Sp. z o.o. korzysta z wszelkich uprawnień jakie przysługują wierzycielowi. W kodeksie cywilnym w art. 354 § 1 wskazano, że dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Wynika z tego, że wierzyciel dysponuje wszelkimi środkami - poza oczywiście tymi, których prawo zabrania mu używać - do dokonywania wszelkich czynności, których celem jest doprowadzenie do spłaty zadłużenia.


Czynione działania operacyjne wykonywane w imieniu i na rzecz naszych mocodawców przeciwko osobom zadłużonym wykonywane są na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów Kodeksu Cywilnego, a w szczególności na podstawie Art. 353 § 1 oraz Art. 354. § 1, na mocy których czynione działania operacyjne są prawnie usprawiedliwione:

• Art. 353 § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, sąd rozstrzyga sprawę, wydając nakaz zapłaty.
• Art. 354 § 1. Osoba zadłużona powininna wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.


Natomiast w przypadku zakupionych przez Spółkę wierzytelności uprawnienia do windykacji zostały uzyskane wskutek umowy cesji, czyli przelewu wierzytelności. Umowa taka jest zawierana między wierzycielem (cedent), a osobą trzecią (cesjonariusz), w wyniku której wierzyciel może bez zgody osoby zadłużonej przenieść zadłużenie na cesjonariusza. Podstawą prawną, która zwalnia wierzyciela z konieczności uzyskania zgody osoby zadłużonej, jest art. 509 Kodeksu Cywilnego:

art. 509
§ 1. Wierzyciel może bez zgody osoby zadłużonej przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
§ 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

VEX Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez swoich mocodawców w oparciu o regulacje Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Tym samym wskazać należy, że art. 23 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – dalej: ustawa, statuuje katalog autonomicznych przesłanek, których wystąpienie przesądza o zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych jest bowiem dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

Pkt1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę chyba, że chodzi o usunięcie jej danych
Pkt2. jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Pkt3. Jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
Pkt4. Jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
Pkt5. Jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

W świetle powyższego należy wskazać, że przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy.